T 5 Krivodol – Trg svetog Mihovila

Don Grgur Ujević

Don Grgur Ujević

T 5 Krivodol – Trg svetog Mihovila

T5 Krivodol – St. Michael's Square

Zalaganjem članova Udruge Ujević ispod kapele sv. Mihovila, koju je izgradio don Grgur Ujević 1779., postavljena je Tinova skulptura. Kipar amater Ljubomir Žužul isklesao ju je od imotskog živca kamena, u kojem je inače teško raditi jer je isprepleten žilama te pri radu lako puca. Kip je postavljen u dvorištu Perijanove kuće zahvaljujući velikodušnosti sadašnjeg vlasnika Mladena Ujevića.

Od 2011. na ovome se mjestu u kolovozu održavaju pjesničke večeri.

Ovdje se Tin, prilikom boravaka u Krivodolu, družio s Ujevićima.

Thanks to the members of the Association Ujević, Tin's statue was placed in St. Michael's chapel (built by don Grgur Ujević in 1779). An amateur sculptor Ljubomir Žužul carved it in stone characteristic for the area of Imotski. It is hard to work with that stone because it has many veins and it splits easily. The statue is placed in the yard of the Perijanova house thanks to the generosity of its owner Mladen Ujević.

Since 2011, evenings of poetry have been held there in August.

Tin spent time here with the Ujević family during his stay in Krivodol.

PETAR MATE UJEVIĆ PERIJAN (1913. - 1966.) Tinov je daljnji rođak. Među mještanima je bio omiljena osoba: neženja, druželjubiv a u razgovoru neobično duhovit. Još se i danas prepričavaju dogodovštine u vezi s njegovim postupcima i/ili domišljatim odgovorima.

Petar Mate Ujević Perijan (1913-1966) Tin’s distant cousin. He was favourite among the locals: a bachelor, friendly and exceptionally witty. Anecdotes in relation with his acts and witty answers are still told.


Fotografija snimljena 1926: profesor Ante Ujević Pjerov, povjesničar i pisac knjige Imotska krajina, dr. Jakša Ujević, Tin i dr. Mate Ujević, enciklopedist i otac kiparice Marije Ujević-Galetović.

Photo taken in 1926: professor Ante Ujević Pjerov, historian and writer of the book Imotska krajina, dr. Jakša Ujević, Tin and dr. Mate Ujević, encyclopedist and father of the sculptress Marija Ujević-Galetović.


MATE UJEVIĆ rođen je 13. srpnja 1901. u Krivodolu u zidarskoj obitelji Jakova i Ane Ujević. Gimnaziju je polazio u Sinju i Splitu, studirao je komparativnu književnost, francuski jezik, južnoslavenske književnosti, staroslavenski i povijest u Zagrebu. Diplomirao je 1928. u Ljubljani. Godine 1929. oženio se profesoricom Marijom Juras s kojom je imao sedmero djece. Otac je kiparice Marije Ujević-Galetović. Radio je kao profesor u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu do 1939. Profesorski je ispit položio obranivši radnju Prilog za povijest pokreta hrvatske omladine koncem XIX. i početkom XX. stoljeća. Doktorirao je 1935. u Zagrebu disertacijom o pjesniku Jovanu Hraniloviću. Utemeljitelj je suvremene hrvatske enciklopedike: godine 1941. imenovan je ravnateljem Hrvatskog izdavačkoga bibliografskoga zavoda u kojem radi do svibnja 1945. na poznatoj Hrvatskoj enciklopediji, čijih je 5 svezaka izašlo do 1945. Godine 1950. pozvan je u Leksikografski zavod za zamjenika direktora Miroslava Krleže i tu radi do umirovljenja (1965.). Umro je u Zagrebu 7. siječnja 1967.

Godine 1994. posmrtno je proglašen pravednikom među narodima u Memorijalnom muzeju Jad Vašem u Izraelu. Državna nagrada za najbolji leksikografski rad nosi njegovo ime.

Mate Ujević was born on July 13, 1901 in Krivodol in the family of Ana and Jakov Ujević who was a bricklayer. He finished gymnasium in Sinj and Split and studied Comparative Literature, French, South Slavic Literature, Old-Slavic Language and History in Zagreb. He bachelored in Ljubljana in 1928. In 1929 he married the professor Marija Juras and had seven children with her. He is the father of the sculptress Marija Ujević-Galetović. He worked as a professor at Archdiocesan Classical Gymnasium in Zagreb until 1939. The final thesis of his initial qualification was Prilog za povijest hrvatske omladine koncem XIX. i početkom XX. stoljeća. He graduated with a dissertation on the poet Jovan Hranilović in 1935 in Zagreb. He is the founder of the contemporary Croatian Encyclopaedia: he was appointed as director of the Croatian Publishing and Bibliographical Institute in 1941 where he worked on the famous Croatian Encyclopedia until May 1945.Its five volumes had been published by 1945. In 1950 the Institute of Lexicography with its director Miroslav Krleža offered Mate a chief editor position where he remained until his retirement in 1965. He died in Zagreb on January 7, 1967. In 1994 he was declared Righteous Among the Nations in the memorial Yad Vashem in Israel. The national lexicography award bears his name.

ANTE UJEVIĆ PJEROV (1906. – 1994.) ubraja se među najznačajnije imotske povjesničare. Uz imotske franjevce fra Šimuna Milinovića, fra Silvestra Kutlešu, fra Ivana Tonkovića i fra Vjeku Vrčića jedan je od prvih i najzaslužnijih istraživača imotske povijesti. Gotovo cijeli radni vijek radio je u prosvjeti, predajući u školama u Imotskom, Vrgorcu i Splitu. Usporedno se bavio znanstvenim radom. Napisao je gotovo 50 knjiga i članaka. Najpoznatija mu je knjiga Imotska krajina. Od 1957. do umirovljenja 1967. radi kao pomoćnik redaktora u Leksikografskom zavodu.

Jedan od najpoznatijih Antinih učenika je Vlado Gotovac koji je jednom prigodom Antu nazvao „ocem svog stila“.

Ante Ujević (1906-1994) is one of the best historians of Imotski. Along with the Imotski Franciscans Šimun Milinović, Silvestar Kutleša and Vjeko Vrčić, he is one of first and most deserving researchers of the history of Imotski. He spent most of his working career working in education, teaching in schools in Imotski, Vrgorac and Split. At the same time, he carried out scientific work. He wrote almost 50 books and articles. His most famous work is Imotska krajina. From 1957 until his retirement in 1967, he worked as an assistant editor in the Institute of Lexicography. One of his most famous students is Vlado Gotovac who on one occasion called Ante “the father of his style”